สิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงทุนปลูกพืชในโรงเรือนด้วยหลอด LED

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงทุนปลูกพืชในโรงเรือนด้วยหลอด LED

ย่านความถี่แสงที่พืชต้องการจะอยู่ในย่านแสงสีน้ำเงิน มีความยาวคลื่น 400-500 นาโนเมตร (400-500nm) และย่านแสงสีแดง มีความยาวคลื่น 600-700 นาโนเมตร (600-700nm) แสงทั้งสองย่านนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสังเคระห์แสงของพืช